przecidzialanie dyskryminacji przemocy i mobbingowi w pracy

Podmiotem odpowiedzialnym za przejawy dyskryminacji, przemocy i mobbingu w miejscu pracy jest pracodawca. Odpowiedzialność tę nakładają na niego przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Pracy. Sankcjom podlegają nie tylko osoby dokonujące wyżej określonych aktów, lecz również osoby bezpodstawnie pomawiające innych o tego rodzaju akty.

Działania, jakie powinien podjąć pracodawca w związku z przejawami dyskryminacji, przemocy czy mobbingu to:

- działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie powyższym wykroczeniom w postaci informowania pracowników o dyskryminacji, przemocy oraz mobbingu w kontekście aktualnych przepisów prawa jak również zapoznania pracowników z obowiązującymi w firmie procedurami towarzyszącymi łamaniu tychże praw.

- działania interwencyjne zamierzające do natychmiastowego powstrzymania aktów dyskryminacji, przemocy i mobbingu;

By skutecznie przeciwdziałać omawianym zagrożeniem, przedsiębiorstwo może powołać do życia organy pomocnicze. Jednym z nich jest Mąż zaufania, czyli wytypowana przez pracowników osoba, której są przekazywane informacje dotyczące wszelkich ewentualnych przejawów przemocy w firmie. Mąż zaufania może mieć swoich zastępców. Zorganizowanie wyborów na Męża zaufania i jego zastępców należy do obowiązków pracodawcy. Ważne, by kandydaci byli wybierani spośród osób, które spełniają następujące warunki:

- osoba musi być zatrudniona w danej firmie;

- w przypadku tej osoby nie było nigdy prowadzone postępowanie w związku z zarzutem dyskryminacji, przemocy lub mobbingu;

- powinna to być osoba ciesząca się szacunkiem i zaufaniem pracowników.

Do zadań Męża zaufania należy przede wszystkim odpowiadanie na pytania pracowników dotyczące dyskryminacji, przemocy i mobbingu, przyjmowanie zgłoszeń oraz natychmiastowe badanie ich wiarygodności, a w sytuacji zdiagnozowania obecności aktów dyskryminacji, przemocy bądź mobbingu, ustalanie w porozumieniu z pracodawcą sposobu rozstrzygnięcia konfliktu. W przypadku wątpliwości, Mąż zaufania może zasięgnąć porad ekspertów lub powołać Komisję Antymobbingową.

Należy podkreślić, że wszelkie zawiadomienia do Męża zaufania powinny być składane pisemnie z własnoręcznym podpisem. Mogą je składać również osoby nie zaangażowane w sposób bezpośredni w daną sytuację.

Sposób rozstrzygania tego rodzaju konfliktów zależy od pracodawcy. Jeżeli jednak Mąż stanu dostrzega możliwość rozwiązania konfliktu za pomocą spotkania stron, może je zwołać, a wówczas do jego zadań będzie należeć pełnienie funkcji bezstronnego moderatora. Następnie Mąż stanu wystosowuje notatkę do pracodawcy z informację o przebiegu i ustaleniach końcowych spotkania. Pracodawca ma prawo wyciągnięcia konsekwencji służbowych od sprawcy. Niezależnie od ukarania, pracodawca może również złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do odpowiednich organów.