przeciwdzialanie nekaniu i przemocy w pracy

Pracodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przejawy nękania i przemocy w pracy. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie tego rodzaju sytuacją, a jeżeli pomimo wszelkich zabiegów będą one miały miejsce w jego firmie - ma obowiązek zbadania sytuacji i zastosowania odpowiednich sankcji.

Ważnym elementem walki z przemocowymi zachowaniami w firmie jest podnoszenie świadomości i odpowiednie szkolenia przełożonych oraz pracowników w kwestii zasad porozumiewania się oraz reagowania na agresję w miejscu pracy. Dalszym bardzo istotnym krokiem jest wystosowanie przez przedsiębiorcę oświadczenia informującego, że żadne przejawy przemocy w firmie nie będą tolerowane. Oświadczenie powinno zawierać również jasno i precyzyjnie określone procedury, jakie należy zastosować w chwili wystąpienia sytuacji nękania lub przemocy. W trakcie opracowywania tego rodzaju procedur należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- w trakcie postępowania należy zachować szczególną dyskrecję - pamiętajmy, że ochrona godności i prywatności pracowników jest obowiązkiem pracodawcy;

- osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w dany przypadek, nie mogą mieć dostępu do żadnych informacji z nim związanych;

- pracodawca ma obowiązek bezzwłocznego rozpatrywania i badania skarg;

- zaangażowane w daną sytuację strony powinny być wysłuchane z zachowaniem bezstronności i traktowane sprawiedliwie;

- nie tolerujemy sytuacji fałszywych oskarżeń - mogą one skutkować sankcjami;

- w sytuacjach trudnych może wystąpić potrzeba uzyskania wsparcia z zewnątrz.

W chwili stwierdzenia, że nękanie lub przemoc miały miejsce, należy podjąć odpowiednie działania wobec sprawcy lub sprawców czyny. Działania te mogą obejmować sankcje włącznie ze zwolnieniem z pracy. Z olei ofiara lub ofiary mają prawo do otrzymania wsparcia oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do pomocy w ramach reintegracji.

W celu uskutecznienia procedur, pracodawca powinien dokonywać ich przeglądu i bieżącego monitoringu. W stosownych przypadkach warto również zawrzeć w procedurach zapisy dotyczące sposobów reagowania w sytuacjach przemocy z zewnątrz.