przecidzialanie dyskryminacji przemocy i mobbingowi w pracy

Podmiotem odpowiedzialnym za przejawy dyskryminacji, przemocy i mobbingu w miejscu pracy jest pracodawca. Odpowiedzialność tę nakładają na niego przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Pracy. Sankcjom podlegają nie tylko osoby dokonujące wyżej określonych aktów, lecz również osoby bezpodstawnie pomawiające innych o tego rodzaju akty.

przeciwdzialanie nekaniu i przemocy w pracy

Pracodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przejawy nękania i przemocy w pracy. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie tego rodzaju sytuacją, a jeżeli pomimo wszelkich zabiegów będą one miały miejsce w jego firmie - ma obowiązek zbadania sytuacji i zastosowania odpowiednich sankcji.

 

metody pawne oddzialywania na pracownika

 

Prawo pracy przewiduje szereg metod, za pomocą których pracodawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może dyscyplinować pracownika. Wszystkie te metody mogą oczywiście wzbudzić lub pogłębić w pracowniku negatywne emocje w stosunku do przełożonego. A stąd już niedaleko do sytuacji określanej mianem konfliktu.

z teorii konfliktu

 

W Słowniku języka polskiego odnajdujemy następującą interpretację słowa konflikt: sprzeczność interesów, niezgodność spór, zatarg, kolizja. Z punktu widzenia prawnego konflikt oznacza spór sądowy, który może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. W przypadku konfliktu indywidualnego jedna strona (powód) występuje z roszczeniem wobec drugiej strony (pozwany). Konflikt zbiorowy ma miejsce, kiedy przykładowo związki zawodowe występują przeciwko pracodawcy. W rozumieniu potocznym konfliktem określa się z kolei sytuację, w której pomiędzy danymi stronami wyczuwalne jest silne napięcie mające podstawy w antagonistycznym stosunku stron do przedmiotu sporu. Tego rodzaju spór określa się mianem konfliktu psychologicznego.

bariery komunikacyjne a konflikt

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym artykule, prawidłowo poprowadzona komunikacja pozwala na efektywną organizację pracy. Tym razem przyjrzyjmy się zagadnieniu komunikacji od strony generowania konfliktów poprzez błędy komunikacyjne.

Najbardziej podstawowym błędem, który blokuje skuteczną komunikację, jest założenie, że nasz odbiorca potrafi dokładnie odczytać zawarty w naszych słowach komunikat bez konieczności precyzyjnego objaśnienia sytuacji. Nic bardziej mylnego – kiedy pod wpływem emocji zaczynamy generalizować i pojawiają się stwierdzenia typu: nigdy nie dotrzymujesz terminów, zawsze musisz coś zepsuć, nasz odbiorca nie otrzymuje jasnego komunikatu, na którym mógłby się oprzeć w celu naprawienia błędu.