Prawnik i wieloletni mediator, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach pracowniczych, gospodarczych, rodzinnych i transgranicznych. Wpisana na listy mediatorów sądowych w Sądach Okręgowych w Polsce z rekomendacji Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów i Centrum Arbitrażu i Mediacji IPH. Wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnych w sprawach karnych w SO w Białymstoku. Prezes Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów;  Wiceprezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Mediatorów i Arbitrów. Trener i wykładowca z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Od marca 2015 członek Rady d/s ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania Przez Prezesa Sadu Okręgowego w Lublinie uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach karnych. Głównie prowadzi mediacje w zakresie sporów zbiorowych pomiędzy Pracodawcami a Zawiązkami Zawodowymi w służbie zdrowia, spółkach prawa handlowego, spółkach prywatnych. Wszystkie mediacje zakończone porozumieniem stron.

Mediator wpisany na listę mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi mediacje i misje dobrej woli w sprawach pracowniczych. Ukończył 2letnie szkolenie na poziomie europejskim realizowane przez specjalistów z Danii w zakresie dialogu społecznego, mediacji i stosunków przemysłowych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla mediatorów. Ekspert ds. Dialogu Społecznego i Międzynarodowej Organizacji Pracy w Konfederacji PRP.

Mediator wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz na listę mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Specjalizuje się w rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbowe oznaczone klauzulą Poufne.

Psycholog biznesu i mediator prowadzący mediacje w sporach zbiorowych w sprawach pracowniczych oraz mediacje pozasądowe w sprawach gospodarczych. Wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia MBA – dyplom The Nottingham Trent University. Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Mediacje prowadzi również w języku angielskim.